LIST OD RENIFERA
LIST OD RENIFERA
LIST OD RENIFERA
LIST OD RENIFERA
LIST OD RENIFERA
List od renifera

Regulamin

Regulamin kampanii „list od renifera”
§1.1. Organizatorem Kampanii jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Kampania odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Rozpoczęcie Kampanii nastąpi w dniu publikacji regulaminu i zakończy sie w dniu 31.12.2018r.

Uczestnictwo w kampanii
§2. W Kampanii mogą wziąć udział:
2.1 osoby pełnoletnie;
2.2 osoby niepełnoletnie posiadające stosowne pozwolenie swoich opiekunów prawnych
– którzy spełnili wymagania określone w regulaminie, dalej jako Uczestnicy.

§3.1. Uczestnictwo w Kampanii polega na dokonaniu darowizny na cele statutowe Organizatora – ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
3.2. W ramach podziękowania Organizator nieodpłatnie przygotuje i prześle Uczestnikowi „list od renifera” wraz z ozdobną kopertą.
3.3. List, o którym mowa w ust. 2 wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Formy dokonywania darowizn
§4.1. Akceptuje się następujące formy darowizn: wpłata na nr konta: 54 1020 5226 0000 6602 0382 1873 (zwykły przelew) oraz szybkie przelewy realizowane przez system płatności Internetowych PayU: https://www.payu.pl.
4.2 W przypadku darowizny za pomocą przelewu w tytule należy „list od renifera”.

Podziękowania
§5.1. Podziękowania wysyłane są w terminie od 1 do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania darowizny.
5.2. Podziękowania wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany w formularzu.

Postanowienia końcowe
§6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Kampanii, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Kampanii.
6.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Kampanii i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Przetwarzanie danych osobowych
§7. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-315 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Daniel Uszyński, e-mail: biuro@kancelarie-warszawa.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dlaczego warto dokonać darowizny?


W chwili dokonania darowizny masz pewność, że otrzymasz przepiękne podziękowanie, które sprawi ogromną radość Twojemu dziecku. Każdy list jest pisany ręcznie i dedykowany specjalnie Twojemu dziecku. To wszystko w połączeniu z uroczą papeterią gwarantuje radość i piękne wspomnienia na wiele lat. Co więcej, nasze listy nie są zwykłymi upominkami czy gestami. Każdy z nich jest dowodem na wsparcie potrzebujących zwierząt – podopiecznych Fundacji Centaurus, którzy dzięki wspaniałym ludziom otrzymali drugie życie. Wykup to dopiero początek – każdy nasz podopieczny potrzebuje troskliwej opieki i ciepłego, suchego schronienia. W tej chwili najpilniejszą potrzebą jest remont dachu nad jedną z największych stajni.
Budynek ten jest domem dla blisko 70 końskich staruszków. Osypujące się dachówki, spróchniałe belki grożące zawaleniem wymagają jak najszybciej wymiany. Wciąż potrzebna jest również specjalistyczna pasza, siano, suplementy diety, derki, opieka weterynaryjna, wizyty kowala. Folwark w Szczedrzykowicach jest domem dla ponad 400 kopytnych, a także psów, kotów, lam oraz licznych zwierząt gospodarskich. Każde z nich potrzebuje sytego posiłku, ciepłego schronienia i troskliwej opieki. Dokonując darowizny, uszczęśliwiasz nie tylko swoje dzieci wspaniałą pamiątką, ale również potrzebujące zwierzęta, z których wiele utraciło nadzieję na lepsze jutro – dzięki Tobie mogą ją odzyskać.